കേരളത്തിൽ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം, പത്താം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം

കേരളത്തിൽ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം, പത്താം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം

റവന്യൂ വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് ഒഴിവുകൾ പത്താം ക്ലാസ് ആണ് മിനിമം യോഗ്യത (കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം)

https://bit.ly/kerala-vfa-recrt-21

14 ജില്ലകളിലായി നിരവധി ഒഴിവുക ളാണ് പ്രദീക്ഷിക്കുന്നത് (ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല)

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ₹17,000 മുതൽ ₹­37,500 ശമ്പള സ്കെയിലിലാണ് ജോലി (മറ്റ് സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പുറമെ)

പ്രായ പരിധി: 18 -­ 36 (മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കും)

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക??

?https://bit.ly/kerala-vfa-recrt-21

?https://bit.ly/kerala-vfa-recrt-21

?http://bit.ly/latest-govt-job-2021

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി: ഒക്ടോബർ 20

സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ്ണാ വസരമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പരമാവധി കൂട്ടുകാർക്കും ഗ്രൂപ്പു കളിലും ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഷെയർ സർക്കാർ ജോലി തേടുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും.

Leave A Reply

Your email address will not be published.