പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്

കുണ്ടറ അസ്സെംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭാ അംഗമായ ആശിഷ്, ടൈറ്റസ് എന്നിവർക്ക് ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുകയും ആഷിഷ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ കൊല്ലം മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നു

Leave A Reply

Your email address will not be published.