പാസ്റ്റർ ഇവാൻ പവാറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക

അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ സൂപ്രണ്ട് കർത്താവിന്റെ പ്രിയ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഇവാൻ പവാറും മകളും കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു. പാസ്റ്റർ ഇവാൻ പവാർ പനിയാലും, ശരീര വേദനായാലും ഭാരപ്പെടുന്നു. പ്രിയ കർത്തൃദാസന്റെയും മകളുടെയും പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനായി ദൈവമക്കൾ വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക.

Leave A Reply

Your email address will not be published.