പി.സി.ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് ജോസഫ് നിത്യതയിൽ

പെന്തക്കോസ്ത് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് ജോസഫ് അൽപ്പ സമയം മുൻപ് താൻ പ്രിയം വച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

ഭാര്യ: ആലീസ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നാലെ. ഭവന അംഗങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക

Leave A Reply

Your email address will not be published.