പാസ്റ്റർ ജോർജ്‌ വി തോമസ് അമേരിക്കയിൽ വച്ച് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

അറ്റ്ലാന്റ : അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് അറ്റ്ലാന്റ സഭയുടെ സീനിയർ ശുശ്രൂഷകൻ കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോർജ് വി തോമസ് ജൂൺ 17 വെള്ളിയാഴ്ച്ച വെളുപ്പിന് 3 മണിക്ക് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

ദുഃഖത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബത്തെയും ദൈവസഭയെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക.

Leave A Reply

Your email address will not be published.