മദർ എം ഗ്രേസി നിത്യതയിൽ

തൃശ്ശൂർ: റ്റി.പി.എം കുന്നംകുളം (തൃശ്ശൂർ സെന്റർ) മദർ എം ഗ്രേസി നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു. 63 വയസ്സായിരുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട്.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.