കണ്ണൂർ ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമി യിൽ അവസരം | ഉയർന്ന ശമ്പളത്തി ൽ നേവിയിൽ ഓഫീസർ ആകാം

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 05

നാവിക സേനയിലെ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഷോർട് സർവീസ് കമ്മിഷൻ (SSC) ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്

അവിവാഹിതരായ പുരുഷ്യന്മാർക്കും ചില തസ്തികകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക??

?https://bit.ly/indian-navy-recrt21

?https://bit.ly/indian-navy-recrt21

? http://bit.ly/latest-govt-job-2021

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 05

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.