കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ KIRTADS ൽ അവസരം

ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്, റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ്, തുടങ്ങി നിരവധി ഒഴിവുകൾ

തപാൽ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല | ശമ്പളം ₹30,000 രൂപ

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക

https://bit.ly/kirtads-recruit-2021

https://bit.ly/kirtads-recruit-2021

http://bit.ly/latest-govt-job-2021

അവസാന തീയതി: സെപ്റ്റംബർ 20

Leave A Reply

Your email address will not be published.