സ്ഥാനമില്ലെന്നു അറിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും മൌനമായി പിന്മാരാണം. ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നായാലും സൌഹ്രദങ്ങളിൽ നിന്നായാലും

സ്ഥാനമില്ലെന്നു അറിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും മൌനമായി പിന്മാരാണം. ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നായാലും സൌഹ്രദങ്ങളിൽ നിന്നായാലും

Leave A Reply

Your email address will not be published.