കേരള ജല വിഭവ വികസന വിനിയോഗ കേന്ദ്രത്തിൽ ജോലി നേടാം

കേരള ജല വിഭവ വികസന വിനി യോഗ കേന്ദ്രത്തിൽ ജോലി നേടാം | ₹19,600 രൂപ മുതൽ തുടക്ക ശമ്പളം

ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോ, പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്, പ്രോജക്ട് ഫെലോ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

അഭിമുഖത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക

?https://bit.ly/cwrdm-recruit-2021

?https://bit.ly/cwrdm-recruit-2021

?http://bit.ly/latest-govt-job-2021

ഇന്റർവ്യൂ തീയതി: നവംബർ 24 മുതൽ ഡിസംബർ 07 വരെ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.