അസം റൈഫിൾസിൽ 1230 ഒഴിവുകൾ; കേരളത്തിലും അവസരം

അസം റൈഫിൾസിൽ 1230 ഒഴിവു കൾ | കേരളത്തിലും അവസരം

ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ട്രേഡ്‌സ്മാൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ് യോഗ്യതയുള്ള വർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

ശമ്പളം: ₹19,900 മുതൽ ₹63,200 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക

https://bit.ly/assam-rifles-2021

https://bit.ly/assam-rifles-2021

http://bit.ly/latest-govt-job-2021

 

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 25

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.