ആരോഗ്യ കേരളം തൃശൂർ ഡിവിഷനിൽ ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാം

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, കൗൺസിലർ തുടങ്ങി നിരവധി ഒഴിവുകൾ

ശമ്പളം ₹17,000 മുതൽ ₹41,000 വരെ

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക

https://bit.ly/nhm-Thrissur-2021

https://bit.ly/nhm-Thrissur-2021

http://bit.ly/latest-govt-job-2021

ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: സെപ്റ്റംബർ 20

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.